01 39 20 80 45

Ogólne warunki sprzedaży

Zamówienia

Zamówienia są ważne dopiero po wystawieniu potwierdzenia odbioru. Z powodu ewentualnych usprawnień technicznych zastrzegamy sobie prawo zmiany naszych urządzeń bez uprzedzenia. Nasz katalog i nasz cennik dotyczą urządzeń o napięciu 230 V, 50 Hz. Nasze ceny są podane w euro i są cenami netto (bez VAT i opłaty ekologicznej, które są dodawane do zafakturowanej kwoty ogólnej zgodnie ze stawką ustawową obowiązującą w dniu wystawienia faktury).

Terminy dostawy

Terminy dostawy określone na potwierdzeniu odbioru zamówienia są terminami opuszczenia zakładu. Nie należy ich rozumieć jako dat dostawy na miejsce. Terminy mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do naliczania kar lub odsetek w przypadku ich niedotrzymania.

Port

Dostarczenie do portu standardowego i opakowanie we Francji metropolitarnej w przypadku zamówień dostarczanych jednorazowo o wartości przekraczającej 750 EUR netto. Port standardowy nie stanowi gwarancji terminu dostawy. W przypadku portu gwarantowanego lub portu wywozowego warunki są ustalane indywidualnie.

Zgodność towaru

Towar jest wysyłany na ryzyko klienta, który ma obowiązek sprawdzić jego stan w momencie dostawy. Sprawdzenie obejmuje jakość, ilość i referencje artykułów, a także zgodność z zamówieniem. W przypadku zakwestionowania zgodności zastrzeżenia należy sformułować w sposób szczegółowy i dokładny na druku przewoźnika, który je potwierdza, w ciągu 48 godzin listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Nie uwzględnia się żadnych reklamacji po upływie siedmiu dni od daty dostawy.

Gwarancja

Z wyjątkiem odmiennego ustalenia nasze artykuły są objęte gwarancją przez jeden rok od dnia wysyłki. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń z powodu wypadku podczas transportu lub przenoszenia, niewłaściwego użycia lub zmiany urządzeń. Gwarancja ogranicza się do wymiany artykułów uznanych za wadliwe bez odszkodowania za opóźnienie i zwrot, montaż lub demontaż i jakąkolwiek szkodę.

Płatność

Daty płatności ustalone z klientem są wskazane na fakturze. W przypadku braku ustaleń nasze faktury są płatne po odbiorze faktury. W przypadku opóźnienia płatności należne, nawet docelowo, stają się bezzwłocznie wymagalne w świetle prawa i obciążone odsetkami zgodnie z ustawą 92-1442 z dnia 31 grudnia 1992 r. według stawki odpowiadającej 1,5-krotności stawki odsetek ustawowych wraz z podatkami. Potrącenia nie będą akceptowane.

Zastrzeżenie prawa własności

Wyraźnie zastrzegamy prawo własności do dostarczonych towarów, o których mowa powyżej, do otrzymania pełnej kwoty ceny i odsetek, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 1980 r. Towary pozostają naszą własnością do czasu płatności całej kwoty, lecz kupujący ponosi za nie odpowiedzialność od momentu fizycznego przekazania, ponieważ przeniesienie własności wiąże się z przeniesieniem ryzyka. Kupujący zobowiązuje się zatem do zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka utraty, kradzieży lub zniszczenia wskazanych towarów w momencie podpisania niniejszego dokumentu.

Właściwość sądu

W przypadku wszelkich zastrzeżeń dotyczących operacji sprzedaży przeprowadzonych przez firmę SPECILUX oraz stosowania lub interpretacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, właściwym sądem jest Sąd Handlowy w Wersalu (Versailles) (78).

Dane techniczne

Rysunki, dane techniczne i zdjęcia znajdujące się w katalogu, nie stanowią umowy. W ramach ciągłego ulepszania naszych produktów zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian estetycznych lub technicznych w naszych urządzeniach bez uprzedzenia.